Açıklama

Model: Nera 2
Fiyat: 0 TL

Üstün Ses Kalitesi Sizlerle
Oti­con Ne­ra2 işit­me ci­haz­la­rı size üs­tün ses ka­li­te­si ve ki­şi­sel­leş­tir­me için fır­sat su­nu­yor. Bu ci­haz­lar Oti­co­n­’un dört Bra­in­He­aringTM tek­no­lo­ji­si­nin üçü­ne sa­hip­tir: Spa­ti­al So­und, Free Fo­cus ve Yo­uMa­tic. Bun­lar, gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile size yük­sek se­vi­ye­de ko­nuş­ma an­la­şı­lır­lı­ğı sun­mak üze­re bir­lik­te ça­lı­şır­lar. Ne­ra­2’­de­ki Soft Spe­ech Bo­os­ter ha­fif ses­le­ri daha ra­hat duy­ma­nı­zı sağ­lar.
Ses Kaynaklarının Konumu
Ne­ra­2’­de­ki Ge­liş­miş Yön­sel Mik­ro­fon­lar, ses­le­rin ne­re­den gel­di­ği­ni al­gı­la­mak için bey­nin do­ğal ye­te­ne­ği­ni des­tek­ler, dik­ka­ti­ni­zi ne­re­ye yö­nelt­me­niz ge­rek­ti­ği­ni bil­me­ni­ze yar­dım­cı olur.

Neyin Önemli Olduğuna Odaklanın
Free Fo­cus özel­li­ğiy­le, Ne­ra2 işit­me ci­haz­la­rı, bir top­lan­tı veya sos­yal or­ta­ma gir­mek için yü­rü­yüp ha­re­ket eder­ken bile din­le­mek is­te­di­ği­niz ses­le­re odak­la­na­cak­tır. Ko­nuş­ma­ya odak­la­nır­ken, arka plan ses­le­ri du­ya­bi­le­cek­si­niz.
YouMatic Teknolojisi
Sı­ra­dan işit­me ci­ha­zı her­kes için aynı ayar­la­rın işe ya­ra­dı­ğı­nı var­sa­yar. Fa­kat iki kişi ses­le­ri aynı şe­kil­de duy­mak is­te­mez. Bey­ni­mi­zin ses­le­ri fark­lı yo­rum­la­ma­sı­nın ne­de­ni bu­dur. Ne­ra­2’­de­ki Yo­uMa­tic size en tat­min edi­ci ve do­ğal din­le­me de­ne­yi­mi için ki­şi­sel din­le­me ter­cih­le­ri­ni su­nar.
KANAL SAYISI : 16
BANT SAYISI : 15