Açıklama

Model: Oticon Alta2
Fiyat: 0 TL

Son Teknoloji
Oti­con Al­ta2, her za­man­kin­den daha faz­la ki­şi­sel­leş­tir­me fır­sa­tı su­nan pre­mi­um işit­me ci­haz­la­rı aile­si­dir. Al­ta2, Oti­co­n­’un Bra­in­He­aringTM tek­no­lo­ji­si­nin tüm özel­lik­le­ri­ni içe­rir: Spe­ech Gu­ard E, Spa­ti­al So­und, Free Fo­cus ve Yo­uMa­tic. Bun­lar size mev­cut en iyi ses ka­li­te­si­ni, ses ve ko­nuş­ma de­tay­la­rı­na en ge­niş eri­şi­mi sun­mak için bir­lik­te ça­lı­şır. Al­ta­2’­de­ki Soft Spe­ech Bo­as­ter ha­fif ses­le­ri daha ra­hat duy­ma­nı­zı sağ­lar.
Mükemmel Konuşma Koruması
Al­ta­2’­de­ki Spe­ech Gu­ard E özel­li­ği gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile bey­nin ko­lay­ca söy­le­nen­le­ri an­la­ma­sı­na yar­dım et­mek için ko­nuş­ma­nın net­li­ği­ni ve ay­rın­tı­la­rı­nı ko­rur.
Neyin Önemli Olduğuna Odaklanın
Free Fo­cus özel­li­ğiy­le, Al­ta2 işit­me ci­haz­la­rı, bir top­lan­tı veya sos­yal or­ta­ma gir­mek için yü­rü­yüp ha­re­ket eder­ken bile din­le­mek is­te­di­ği­niz ses­le­re odak­la­na­cak­tır. Ko­nuş­ma­ya odak­la­nır­ken, arka plan­da ka­lan ses­le­ri de du­ya­bi­le­cek­si­niz.
Ses Kaynaklarının Konumu
Al­ta­2’­de­ki Ge­liş­miş Yön­sel Mik­ro­fon, ses­le­rin ne­re­den gel­di­ği­ni al­gı­la­mak için bey­nin do­ğal ye­te­ne­ği­ni des­tek­ler, dik­ka­ti­ni­zi ne­re­ye yö­nelt­me­niz ge­rek­ti­ği­ni bil­me­ni­ze yar­dım­cı olur.
YouMatic Teknolojisi
Sı­ra­dan işit­me ci­haz­la­rı her­kes için aynı ayar­la­rın işe ya­ra­dı­ğı­nı var­sa­yar. Fa­kat iki kişi ses­le­ri aynı şe­kil­de duy­mak is­te­mez. Bey­ni­mi­zin ses­le­ri fark­lı yo­rum­la­ma­sı­nın ne­de­ni bu­dur. Al­ta­2’­de­ki Yo­uMa­tic size en tat­min edi­ci ve do­ğal din­le­me de­ne­yi­mi için ki­şi­sel din­le­me ter­cih­le­ri­ni su­nar.
Alta2 teknolojisi, ister gürültülü, ister sessiz ortamlarda konuşmaları anlama fırsatı verir.
KANAL SAYISI: 16
BANT SAYISI: 16