Açıklama

Model: Oticon Opn3
Fiyat: 0 TL

Oti­con Opn mi­ni­RI­TE, ko­lay kul­la­nım için akıl­lı tek do­ku­nuş düğ­me­siy­le yeni ve şık bir ta­sa­rım su­nar. mi­ni­RI­TE, ken­di­ni ka­nıt­la­mış mi­ni­Fit 85 ho­par­lör, mik­ro ka­lıp ve kub­be­le­riy­le kul­la­nı­lıp, fi­zik­sel ola­rak er­go­no­mik bir uyum sağ­lar. Open­So­und Na­vi­ga­tor, or­ta­mı sü­rek­li ana­liz ede­rek, tüm ses kay­nak­la­rı­nı den­ge­le­ye­rek ve ha­kim gü­rül­tü­yü azal­ta­rak daha iyi ko­nuş­ma an­la­şı­lır­lı­ğı sağ­lar. Twin­Link kab­lo­suz bağ­lan­tı tek­no­lo­ji­si, çift ta­raf­lı ile­ti­şim­le doğ­ru­dan ha­ri­ci di­ji­tal ci­haz­lar­la 2.4 GHz ste­reo bağ­lan­tı­yı çok dü­şük güç tü­ke­ti­miy­le bir­leş­ti­rir. Oti­con Opn, Made for iP­ho­ne® işit­me ci­ha­zı­dır. Oti­con Opn, yeni Ve­lox plat­for­mu üze­rin­de ya­pı­lan­dı­rıl­mış olup, 48 ka­nal­da fre­kans çö­zü­nür­lü­ğü su­nar. Gün­cel­le­ne­bi­lir ürün ya­zı­lı­mıy­la tam prog­ram­la­na­bi­len Ve­lox plat­for­mu, ge­lecek için ha­zır­dır.
KANAL SAYISI : 48
BANT SAYISI : 14