Açıklama

Model: Oticon Ria 2
Fiyat: 0 TL

Oti­con Ria2 mü­kem­mel ses ka­li­te­si su­nar ve Oti­co­n­’un dört Bra­in­He­aringTM tek­no­lo­ji­si­nin iki­si­ne sa­hip­tir: Free Fo­cus ve Yo­uMa­tic. İşit­me ci­ha­zı­nız gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile ko­nuş­ma­nın iyi an­la­şıl­ma­sı için size den­ge­li bir din­le­me de­ne­yi­mi sun­mak üze­re bir­lik­te ça­lış­mak­ta­dır. Ria2 işit­me ci­haz­la­rı ay­rı­ca daha az ça­bay­la ko­nuş­ma­la­rı daha ko­lay ta­kip et­mek üze­re ses ter­cih­le­ri­ni­ze göre ki­şi­sel­leş­ti­ri­le­bi­lir.
Neyin Önemli Olduğuna Odaklanın
Free Fo­cus özel­li­ğiy­le, Ria 2 işit­me ci­haz­la­rı, bir top­lan­tı veya sos­yal or­ta­ma gir­mek için yü­rü­yüp ha­re­ket eder­ken bile din­le­mek is­te­di­ği­niz ses­le­re odak­la­na­cak­tır. Ko­nuş­ma­ya odak­la­nır­ken, arka plan ses­le­ri du­ya­bi­le­cek­si­niz.
YouMatic Teknolojisi
Sı­ra­dan işit­me ci­ha­zı her­kes için aynı ayar­la­rın işe ya­ra­dı­ğı­nı var­sa­yar. Fa­kat iki kişi ses­le­ri aynı şe­kil­de duy­mak is­te­mez. Bey­ni­mi­zin ses­le­ri fark­lı yo­rum­la­ma­sı­nın ne­de­ni bu­dur. Ria 2’­de­ki Yo­uMa­tic size en tat­min edi­ci ve do­ğal din­le­me de­ne­yi­mi için ki­şi­sel din­le­me ter­cih­le­ri­ni su­nar.
Ria2’yi bir kez denedikten sonra, işitmenin neden bu kadar önemli olduğunu anlayacaksınız.
KANAL SAYISI :16
BANT SAYISI :15