Açıklama

Model: Sensei Pro
Fiyat: 0 TL

Çocuklar İçin Geliştirilmiş Mükemmel Bir İşitme Cihazı

Oti­con Sen­sei, pe­di­at­rik grup için özel ola­rak ta­sar­lan­mış yeni işit­me ci­haz­la­rı aile­si­dir. En ge­liş­miş Ini­um plat­for­mun­da üre­ti­len Sen­sei, dev­rim ni­te­li­ğin­de od­yo­lo­jik özel­lik­le­ri sağ­lam bir ta­sa­rım­la bir­leş­ti­ri­yor. Bu ise be­bek­ler­den er­gen­lik ya­şın­da­ki bi­rey­le­re ka­dar tüm ço­cuk­la­rın ben­zer­siz ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı sağ­lar. Sen­sei mo­del­le­ri­nin için­de üç fark­lı ho­par­lör se­çe­ne­ği­ne sa­hip rite ku­lak ar­ka­sı mo­del ve çor­da ince tüp ile uyum­lu kla­sik ku­lak ar­ka­sı mo­del bu­lu­nur. Sen­sei ha­fif de­re­ce­den ile­ri de­re­ce­ye ka­dar olan tüm işit­me kay­bı­na sa­hip ço­cuk­lar için uy­gun­dur. Atan­mış bir pe­di­at­rik ya­zı­lım, en iyi uy­gu­la­ma kı­la­vuz­la­rı­na bağ­lı ka­la­rak Sen­sei uy­gu­la­ma­sı­nı her za­man­kin­den daha sez­gi­sel ya­par. Sen­sei ha­fif de­re­ce­den ile­ri de­re­ce­ye ka­dar olan tüm işit­me kay­bı­na sa­hip ço­cuk­lar için uy­gun­dur.

Konuşma Koruması “Speech Guard E”

Ko­nuş­ma ko­ru­ma­sı iki amp­li­kas­yon me­to­du­nu bir­leş­ti­rir. Doğ­ru­sal olan­la doğ­ru­sal ol­ma­yan tek bir sı­kış­tır­ma sis­te­mi için­de­dir. Bu da tam ve do­ğal bir ses de­ne­yi­mi sun­ma­ya yar­dım­cı olur. Ko­nuş­ma ko­ru­ma­sı, ko­nuş­ma sin­ya­lin­de­ki kont­rast­la­rı daha iyi ko­ru­ya­rak işit­me ka­yıp­lı ço­cuk­la­rın ko­nuş­ma­la­rı­nı an­la­ma­sı­nı ar­tır­mak için ih­ti­yaç duy­duk­la­rı des­te­ği su­nar.

Smartfit Eğitmeni

En­düst­ri­de bir ilk olan Smart­fit eğit­me­ni ebe­veyn­le­re ku­lak ka­lıp­la­rı­nın na­sıl yer­leş­ti­ri­le­ce­ği­ni gös­te­rir­ken işe yep­ye­ni bir bo­yut ka­tı­yor. Akıl­lı Sen­sei LE­D­’i ku­lak ka­lı­bı doğ­ru ko­num­da ol­ma­dı­ğı za­man bunu be­lir­te­rek ebe­veyn ve il­gi­li­le­rin ku­lak ka­lı­bı­nı doğ­ru tak­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur.

Tüm kablosuz sinyal işleme platformları ile uyum

EASYRECD

Sen­sei Easy­RECD sis­te­mi, işit­me ci­ha­zı­nı ayar­lar­ken bi­rey­sel ku­lak akus­ti­ği­ni kul­lan­ma­nın kar­ma­şık­lı­ğı­nı gi­de­rir. Ki­şi­sel işit­me ci­ha­zı uy­gu­la­ma­sı­nın sez­gi­sel ve et­kin bir yolu olan EASY­RECD doğ­ru bir amp­li­fi­kas­yo­nu ga­ran­ti­ler.

VoicePriority i

Vo­iceP­ri­ority i, ge­liş­miş uyum­lu bir FM st­ra­te­ji­si­dir. Vo­iceP­ri­ority i sı­nıf gü­rül­tü­lü ol­du­ğun­da ek ka­zanç sağ­la­ya­rak FM sin­ya­li­ne ön­ce­lik ve­rir. Gü­rül­tü se­vi­ye­le­ri nor­ma­le dön­dü­ğün­de Vo­iceP­ri­ority i FM ile işit­me ci­ha­zı­nın mik­ro­fon sin­yal­le­ri­nin den­ge­si­ni ye­ni­den hız­lı bir şe­kil­de oluş­tu­rur.

Oti­con Sen­sei, Çocuk­la­rın ya­şam bi­çim­le­ri göz önü­ne alı­na­rak ge­liş­ti­ril­miş­tir

KANAL SAYISI : 10
BANT SAYISI : 16