Açıklama

Model: Sensei SP
Fiyat: 0 TL

Sen­sei Su­per Po­wer (BTE 13) yeni pe­di­at­rik ürü­nü­müz­dür ve Sen­sei ürün gru­bu­mu­zu ta­mam­la­mak­ta­dır.

Sen­sei ürün­le­ri­miz ço­cuk­lu­ğun her aşa­ma­sın­da ço­cuk­la­rı güç­len­di­rir. Çünkü ço­cuk­luk dö­ne­min­de işit­sel sis­tem de­ği­şir ve ge­li­şir. Sen­sei SP ürün­le­ri İşit­sel ge­li­şim üze­rin­de daha faz­la de­ta­yı dik­ka­te alır. Ken­di­le­ri­ni sa­vun­ma­da ih­ti­yaç duy­duk­la­rı­nı ve­re­rek, ço­cuk­la­rı her yaş dö­ne­min­de güç­len­dir­mek önem­li­dir. Bu ama­cı ger­çek­leş­tir­mek için Oti­co­n­’un en önem­li yön­te­mi; işit­sel sis­tem­de ge­li­şen fark­lı du­rum­lar için, uy­gu­la­nan fark­lı ge­rek­si­nim­le­rin he­sa­ba ka­tıl­ma­sı­dır.

Sensei SP’yı farklı kılan nedir?

Oti­con, Sen­sei SP ile ile­ri ve çok ile­ri de­re­ce­de­ki işit­me ka­yıp­lı ki­şi­le­rin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de iyi­leş­ti­ril­miş olan Bra­in­He­aring tek­no­lo­ji­si­ni Su­per Po­wer ürün seg­men­tin­de de su­nu­yor.

Sen­sei SP­’­de su­nu­lan özel­lik­ler, ile­ri de­re­ce­de işit­me ka­yıp­lı ki­şi­le­rin 3 te­mel ge­rek­si­ni­mi­ni ger­çek­leş­ti­rir.

  • Tam bir ses erişimi
  • Tüm konuşma detaylarının hesaba katılması
  • Güvenlik ve dayanıklılık

Bun­la­rı sun­ma­mı­zı sağ­la­yan özel­lik­le­ri:

  • 143 dB SPL çıkış ve 82 dB kazanç ile yüksek güç
  • Power kullanıcılar için iyileştirilmiş Feedback yönetimi – Inium Sense feedback shieldSP
  • Speech Rescue – Oticon’un frekans alçaltma teknolojisi
  • Speech Rescue ve Speech Guard E’nin kombinasyonu
  • Çocukların güvenliği için LED durum göstergesi ve hipoalerjenik özellik.
  • Dayanıklılık için IP58

KANAL SAYISI : 15
BANT SAYISI : 15